Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

I A. OBSZARY BADAŃ

patrologia, monastycyzm wczesnochrześcijański, chrystianizacja w starożytności, egzegeza patrystyczna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

patrology, early monasticism, early Christianization, patristic exegesis

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 1997

2.   (wst., oprac., współtłum.), Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1-2, Kraków 1998/2005

3.   Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry, Poznań 2001

4.   (wst., przekł., oprac.), Nil z Ancyry. Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza, Poznań 2003.

5.   (wst., oprac.), Grzegorz Wielki, Moralia, t. 1-3, Kraków 2006-7

6.   (wst., oprac., tłum.), Ewagriusz z Pontu. O różnych rodzajach złych myśli. O ośmiu duchach zła, Kraków 2006.

7.   (przekł., wst. i oprac.), Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne, Kraków 2008

8.   (wst., red., tłum.), Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.

9.   Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej, Wrocław 2013, ss. 431.

10.    (wst., przekł., oprac.) [przekład zbiorowy], Hieronim, Pisma polemiczne, Kraków 2013, ss. 456.

11.   (wst., red., tłum.) Nicetas z Remezjany, Pisma [przekład zbiorowy], Kraków 2015, ss. 118, BOK

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Pierwotny upadek umysłu w pismach Ewagriusza z Pontu, w: Grzech pierworodny. Augustyn. Dzieje Procesu Pelagiusza, Kraków 1999, 67-85.

2.   Polskie badania nad monastycyzmem wczesnochrześcijańskim, "Vox Patrum" 36-37 (1999), 193-207.

3.   Mistyczne perspektywy apathei w nauce Ewagriusza z Pontu. "Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego. Studia Religiologica", 1999 z. 33, 65-83.

4.   Filanthropia Boga i człowieka w świetle pism Nila z Ancyry, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa 2001, 96-108.

5.   Czystość serca i umysłu wg Ewagriusza z Pontu, w: Ad sapientiam cordis, Gniezno 2002, 125-150.

6.   Die Grundlagen der ethischen Beurteilung der Gedanken in der Lehre von Evagrios Pontikos, "Erbe und Auftrag" 81 (2005), s. 97-119.

7.   Implikacje moralne nauki o czasie w Moraliach św. Grzegorza Wielkiego, Teologia Patrystyczna, t. 2, Poznań 2005, s. 63-93.

8.   Cierpienie sprawiedliwego w Komentarzu do Księgi Hioba św. Jana Chryzostoma, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 16 (2008), nr 1, s. 211-230.

9.   Postawa wdzięczności cierpiącego chrześcijanina wobec Boga w homiliach św. Jana Chryzostoma na Listy Pawłowe, Teologia Patrystyczna, t. 5, 2008, s. 63-79.

10.    Monastyczny kontekst Chryzostomowej koncepcji wychowania dzieci w "Adversus oppugnatores vitae monasticae", "Vox Patrum" 29 (2009), t. 53-54, s. 447-457.

11.    Wstęp do: Doroteusz z Gazy. Pisma ascetyczne, przekł. M. Borkowska, Kraków 2010, s. 13-48.

12.    Nakaz misyjny w łacińskiej perspektywie pierwszych wieków, w: Kościół otwarty na ludy. Misyjna myśl Ojców Kościoła. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011, s. 111-128.

13.    Uzasadnienie misji w pierwszych wiekach, "Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne" 31 (2011), nr 2, s. 51-76.

14.    Symbolika pięknych stóp zwiastunów Dobrej Nowiny (Iz 52, 7; Rz 10, 15) w interpretacji łacińskich Ojców Kościoła, "Studia Theologica Varsaviensia" 49 (2011), nr 2, s. 11-27.

15.    Nowe przykazanie miłości według św. Augustyna, w: Fructus Spiritus est Caritas, red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 293-303.

16.    Cele misji z perspektywy starożytności, "Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne" 32 (2012), nr 1, s. 7-26.

17.    Teologia i wiara według Ewagriusza z Pontu, w: Ojcowie Kościoła jako świadkowie i nauczyciele wiary, Poznań 2012, 73-93.

18.    Radość zapisanych w niebie. Łk 10, 20 w interpretacji patrystycznej, "Vox Patrum" 32 (2012), t. 58, 237-258.

19.    Nilus von Ankyra und Johannes Chrysostomus über das monastische Leben, "Erbe und Auftrag" 99,3 (2013), 264-274; w jęz. pol.: Nil z Ancyry a Jan Chryzo­stom o życiu monastycznym, "Vox Patrum" 32 (2012), t. 57, 419-427.

20.    Interpretacja Łk 22, 36 Nila z Ancyry na tle starożytnej egzegezy, "Collectanea Theologica" 83,2 (2013) 113-124.

21.   ?Przybędą ze wschodu i zachodu??. Augustyńska interpretacja Mt 8, 11 i Łk 13, 28-29 na tle starożytnej egzegezy, ?Annales Missiologici Posnanienses? 19 (2014), s. 37-77.

22.   Misja prorocka kapłana w alegorycznej interpretacji powołania Samuela. Egzegeza patrystyczna 1 Sm 1-3, ?Teologia Patrystyczna? 11 (2014), s. 35-60.

23.   Zaślubiny oblubienicy z Logosem w ?De virginitate? Bazylego z Ancyry, ?E- Patrologos? 1, 2 (2015), s. 24-33.

24.   Jaskinia w życiu i wyobrażeniu starożytnych chrześcijan, w: U. Mazurczak (red.), Ziemia ? człowiek ? sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią, Lublin 2015, s. 203-233.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Stypendium DAAD na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji, 1982/3

Doktorat z nauk humanistycznych, ATK, 1993

Habilitacja z nauk teologicznych, KUL, 2001

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca patrologii i języków klasycznych w WSD Misjonarzy Oblatów M. N. w Obrze oraz innych ośrodkach kościelnych, 1993-

Adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny na WT UAM w Poznaniu, 1998-2008

Adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny na WT UKSW, 2008-

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Sekcja Patrologów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Patrologów "Association Internationale d'Études Patristiques" w Paryżu

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Coroczny udział w projektach badań statutowych, indywidualnych i zespołowych

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach