Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

I A. OBSZARY BADAŃ

nauki społeczne, w tym: nauki o mediach, nauki o polityce, komunikowanie społeczne i public relations, komunikowanie międzynarodowe

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

social science, including: mass media, political science, public communication and public relations, international communication

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie książkowe

1.   Etyka w polskim public relations, Warszawa 2009.

2.   Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Warszawa 1998 i 2001 (Wyd. II uzupełnione i zaktualizowane).

3.   Profesjonalizm w zawodzie dziennikarskim. Wyniki badań, Warszawa 1994.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Warszawa 2011.

2.   Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Warszawa 2010.

3.   (współred.: L. Dyczewski, A. Lewek), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008.

4.   Public relations. Społeczne wyzwania & Public Relations Across Borders. Text for Teaching, Warszawa 2007.

5.   Media, reklama i public relations, Warszawa 2005.

6.   (współred.: D. Tworzydło), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2006.

7.   Międzynarodowy obieg informacji, Warszawa 1992.

 

Artykuły (wybrane):


- Public relations i etyczny kapitalizm. Retoryka, manipulacja czy dialog? (w:)  Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne. Praca zbiorowa pod red. Iwony Kuraszko. Wyd. Difin SA, Warszawa 2014;

- O wizerunku lekarzy i nie tylko. Public relations w systemie opieki zdrowotnej (analiza badania opinii pacjentów ze stycznia 2014 r.). (w:) Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne. Praca zbiorowa pod red.  Tomasza Goban-Klasa, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014;

- Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach, Studia Medioznawcze, nr 4 (55), 2013;

- Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting, Zeszyty Prasoznawcze, vol. 56, nr 1 (213), 2013;

- Public relations without ethics will face the same fate as propaganda. Research reflections (Case study of PR associations in Poland), Central European Journal of Communication, vol.4, nr 1 (6), 2011

 

Członkostwo w redakcjach pism naukowych:

?Studia Medioznawcze? ? kwartalnik Uniwersytetu Warszawskiego;

?Kultura-Media-Teologia? ? kwartalnik Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego;

?Central European Journal of  Communication? ? półrocznik Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej;

?Journalism Research? ? periodyk Vilnius University Faculty of Communication, Vilnius, Lithuania;

?International Journal of Journalism & Mass Communication?  -  online Graphy Publications, Bangalore, India

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister filologii polskiej (praca pt.: Losy uratowanych z obozów koncentracyjnych w literaturze Polski Ludowej), Wyższa Szkoła Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Śląski), Katowice 1968

Dyplomowany dziennikarz (praca dyplomowa: ?Króliki doświadczalne? z Ravensbruck), Uniwersytet Warszawski, 1970

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa: Obraz Polski wśród studentów amerykańskich), Uniwersytet Warszawski, 1975

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (rozprawa: Procesy demokratyzacji komunikowania masowego w Trzecim Świecie), Uniwersytet Warszawski, 1984

Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, 2011.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Asystent, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, 1970-1973

Studia doktoranckie Columbia University, Nowy Jork (USA), 1973-1974

Adiunkt i wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski, 1975-1984

Profesor w School of Journalism, Ohio University w Athens, Ohio (USA), 1984-1986

Docent i dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski, 1987-1990

Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej i Public Relations, Instytut

Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski  1987-

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1991- 2015

(równolegle) Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu (obecnie Wyższej Szkoły Handlowej), 1998-2000

(równolegle do pracy na UW) Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011-2015

Profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2015 ?

(równolegle) członek Rady Naukowej Instytutu Dziennikarstwa WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 -

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Złoty za długoletnią służbę, 2014

Złoty Krzyż Zasługi, 2010

Srebrny Krzyż Zasługi, 1976

Trzykrotnie nagroda Ministra Edukacji Narodowej

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

International Association for Mass Communication Research

International Communication Association

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Kierowanie tematem badawczym w ramach CPBP (11.1-2.7) pt.: "Masowe środki komunikowania jako czynniki kształtowania kultury politycznej", 1989-1992

Kierowanie tematem: "Współpraca komunikacyjna dziennikarzy i specjalistów public relations w Polsce", KBN 2006

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Członek Rady Fundacji Episkopatu Polski: "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Organizator Konkursu Akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach