Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek

I A. OBSZARY BADAŃ

duchowość, apostolstwo świeckich, życie konsekrowane, nowa ewangelizacja

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

spirituality, apostolate of the laity, consecrated life, new evangelization

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, Ząbki 2007, ss. 815.

2.   Posłuszeństwo i posługa władzy w życiu konsekrowanym, Ząbki 2009, ss. 300.

3.   Nowa ewangelizacja - drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, Ząbki 2010, ss. 511.

4.   The New Evangelization as a Remedy for Dechristianization, Warszawa 2012, ss. 107.

5.   Znaczenie nowej ewangelizacji dla odnowy współczesnego świata, Ząbki 2012, ss. 381.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.), Kardynał Stefan Wyszyński prymas Tysiąclecia i ewangelizacja, Warszawa 2012.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Świętość - świadectwo radości, w: Świętość chrześcijanina, red. S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2012, s. 329-350.

2.   ?Praca i święto? - misja rodziny we współczesnym świecie? (VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie 2012), ?Collectanea Theologica? 3(2012), s. 123-128.

3.   Powołania znakiem nadziei opartej na wierze, ?Życie konsekrowane? 1(2013), s. 48-55.

4.   Drogi rozwoju duchowego w rodzinie, ?Communio? 1(2013), s. 146-180.

5.   Milczenie i słowo drogą ewangelizacji, ?Życie konsekrowane? 2(2013), s. 20-32.

6.   Rodzina - drogą Kościoła, http://diak.swidnica.pl/2013/03/rodzina-droga-kosciola/

7.   Duchowość pallotyńskich sług Bożych, w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Warszawa 2013, s. 281-297.

8.   Duchowość chrześcijańska ? duchowością Słowa Bożego (refleksje po lekturze adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini), w: Oblicza polskiej duchowości, red. W. Gałązka, Warszawa 2013, s. 299-318.

9.   Pokój - dar i zadanie, ?Życie konsekrowane? 4(2013), s. 97-104.

10.    Misjonarze nowej ewangelizacji, ?Via consecrata? 5+6 (2013), s. 60-65.

11.    Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła, w: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych, red. T. Płonka, Zakroczym 2013, s. 25-42.

12.    Zasadnicze treści nowej ewangelizacji według Benedykta XVI, ?Życie konsekrowane? 3(2013), s. 57-71.

13.    Ks. Paweł Góralczyk SAC ? człowiek, pallotyn, kapłan, profesor, w: ?Być bliżej Boga i człowieka?, Łódź 2013, s. 41-47.

14.    Formacja Apostołów Miłosierdzia do ożywiania wiary w świetle listu apostolskiego ?Porta fidei?, ?Biuletyn Apostolstwa Miłosierdzia Bożego? nr 48(2013), s. 15-28.

15.    Początki pracy misyjnej w Rwandzie, ?Posyłam Was? 4(2013), s. 20-23.

16.    Udział ludzi świeckich w życiu politycznym, ?Ateneum Kapłańskie? 161(2013), z. 3(628), s. 477-489.

17.    Duchowość osób konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II, ?Duchowość w Polsce? 15(2013), s. 111-125.

18.    Nowa ewangelizacja ? drogą do odnowy współczesnego świata, ?Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie?, 20(2013) z. I i II, s. 203-218.

19.    Ks. Edmund Robek SAC - człowiek, pallotyn, kapłan, profesor, w: Praktyk i teoretyk pastoralny, Warszawa 2014, s. 15-21.

20.    Pallotti zwiastunem nowej ewangelizacji, w: Praktyk i teoretyk pastoralny, Warszawa 2014, s. 159-174.

21.    Pallotti wobec zjawiska sekularyzacji i dechrystianizacji, w: Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary, red. M. Kowalczyk, M. Mejzner, t. 1, Warszawa 2013, s. 39-60.

22.    ?Wierzę w Syna Bożego?. Program duszpasterski 2013-2014 - wyzwania dla życia konsekrowanego, ,?Życie konsekrowane? 1(2014). s. 8-21.

23.    Duchowość ks. Alojzego Majewskiego SAC, ?Via consecrata? 1+2(2014), s. 44-54.

24.    Główne idee mariologii bł. Jana Pawła II, ?Życie konsekrowane? 2(2014), s. 66-79.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Licencjat z teologii dogmatycznej KUL, 1970

Doktorat z teologii duchowości UKSW, 2003

Habilitacja w zakresie teologii dogmatycznej UKSW, 2008

Profesura, 2013

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Sekretarz Ośrodka Studiów Apostolskich; wykładowca teologii dogmatycznej, liturgiki i proseminarium,1972-1978

Sekretarz Ośrodka Studiów Apostolskich, 1978-1981

Wykładowca w WSD w Ołtarzewie: teologia apostolstwa, charyzmat; wykładowca Instytutu Teologii Apostolstwa, 1981-2011

Wykłady w WSD we Lwowie, 1993-2011

Adiunkt hab., WT UKSW, 2008-2009

Kierownik Katedry Hagiografii na WT UKSW, 2009

Profesor nadzwyczajny na WT UKSW, 2010-

Kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej na WT UKSW, 2013-

Zastępca Dyrektora Instytutu Teologii Systematycznej na WT UKSW, 2013-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Teologów Duchowości w Polsce, członek Zarządu

Stowarzyszenie Teologów Dogmatyków w Polsce, członkostwo

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Wyższy Przełożony Polskiej Prowincji Chrystusa Króla SAC

Członkek Komisji Episkopatu ds. Misji; konsultor Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich; Konsultor Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Członek Rady Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań

Przewodniczący Konferencji i Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz konsultor Komisji Mieszanej: Biskupi-Wyżsi Przełożeni Zakonni

Członek Zgromadzenia Specjalnego Europejskiego Synodu Biskupów

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach