Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia pastoralna, pedagogika pastoralna, psychologia pastoralna, eklezjologia stosowana, duszpasterstwo młodzieży i nowa ewangelizacja

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

pastoral theology, pastoral pedagogy, pastoral psychology, applied ecclesiology, pastoral care of the young and new evangelization

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lublin 2001.

2.   (współaut.: E. Robek), Teologia modlitwy, Ząbki 2004, ss. 176.

3.   (współaut.: E. Robek), Modlitwa w doświadczeniu Kościoła, Ząbki 2004, ss. 278.

4.   (współaut.: E. Robek), Modlitwa w religijności katolików polskich, Ząbki 2005, ss. 262.

5.   Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne, Warszawa 2010.

6.   (współaut.: E. Robek), Jak pomagać człowiekowi? Kościelne wychowanie do miłości zbawczej, Warszawa 2012, ss. 157.

7.   (współaut.: E. Robek), Ewangelia miłości w praktyce, Warszawa 2013, ss. 134.

8.   Jak modli się polska młodzież? Studium socjologiczne, Warszawa 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (wstęp i red.), Rytuał domowy. Rok rodziny katolickiej, Włocławek 2010.

2.   Rodzina, młodzież, media. Problemy życia i działalności Kościoła w Polsce, Warszawa 2011.

3.   (współred.: E. Robek, B. Szostek), Kościół w Polsce dzisiaj, Warszawa 2013.

4.   (współred.: E. Robek, B. Szostek), "Geniusz kobiety". Kobieta w Kościele, kobieta w świecie, Warszawa 2013.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Wychowanie i formacja chrześcijańska ludzi dorosłych a misja duszpasterska Kościoła, "Studia Gdańskie" 23(2008), s. 215-236.

2.   Organizm Kościoła Chrystusowego, "Warszawskie Studia Pastoralne" 10(2009), s. 194-206.

3.   Nowe drogi Kościoła w duszpasterstwie młodzieży w świetle nowej ewangelizacji, "Episteme" 94(2009), s. 51-66.

4.   Dialog pastoralny, "Ateneum Kapłańskie" 153(2009)602, s. 46-59.

5.   Msza święta dla dzieci. Refleksja teologicznopastoralna, "Ateneum Kapłańskie"154(2010)606, s. 325-333.

6.   Szczegółowe zagadnienia z wychowania młodzieży w katechezie parafialnej, w: Wychowanie w wierze, red. R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2011, s. 65-95.

7.   San Giuseppe - il testimone evangelico di Gesú Cristo, w: Św. Józef Patron na nasze czasy, red. A Latoń, Kalisz 2010, s. 297-310.

8.   Model dynamiczny Kościoła, "Warszawskie Studia Pastoralne" 13(2011), s. 231-246.

9.   Świat ludzi młodych wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robek, Sandomierz 2011, s. 141-158.

10.    Teaching and power in Catholic Church, "Warsaw Pastoral Studies" 14(2011), 51-57 http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp14en.pdf

11.    The Rearing process in catholic community the path of freedom, faith and love, "Warsaw Pastoral Studies" 15(2012), s. 15-22 http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp15en%20popr.pdf

12.    God's and human's secret of confession, "Warsaw Pastoral Studies" 16(2012), s. 201-216 http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp16en.pdf

13.    Aumôniers - les compagnonos de la foi et de la vie des jeunes en route, "Studia Pastoralne" 8(2012)8, s. 281-300.

14.    The church's educational role in the context of the New Evangelization, "Warsaw Pastoral Studies" 17(2012), s. 90-103 http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp17ang.pdf

15.    Wierzę w Kościół? (Artykuł dyskusyjny), w: Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, red. W. Przygoda, Lublin 2013, s. 371-382.

16.    Rodzina Kościołem "domowym". Rodzina otworzona na Kościół, Kościół otworzony na rodzinę. Artykuł dyskusyjny, "C" 1(181)33(2013), s. 116-128.

17.    Funkcja wychowawcza Kościoła w kontekście nowej ewangelizacji, "Warszawskie Studia Pastoralne" 17 (2013), s. 69-90.

18.    "Geniusz" kobiety i macierzyństwo. Refleksja w świetle nauczania Jana Pawła II, w: "Geniusz kobiety". Kobieta w Kościele, kobieta w świecie, red. J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek, Warszawa 2013, s. 91-104.

 

Serie naukowe redagowane

Biblioteka teologii pastoralnej

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Ład Boży", redaktor naczelny, 1994-1996

"Warszawskie Studia Pastoralne", redaktor naczelny, 2013-

"Warsaw Pastoral Studies", redaktor naczelny, 2013-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, 1984

Licencjat kanoniczny z teologii na Wydziale Teologii KUL, 1988

Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii KUL, 1993

Habilitacja w zakresie nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UKSW, 2001

Profesor nauk teologicznych, 2011

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca teologii Pastoralnej Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, 1989-1990

Dyrektor i wykładowca Studium Teologii we Włocławku, 1994-1997

Wykłady zlecone, ATK i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 1998-2001

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 2001-2002

Kierownik Studium Biblijno-Pastoralno-Misjologicznego na Wydziale Teologicznym UKSW, 2002

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2002-2011

Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, 2002-2013

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2007-2011

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2008-2010

Prorektor ds. finansowych i naukowych UKSW, 2010-2012

Profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011

Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, 2013

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktyczne

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH (wybrane)

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów im. Jana Pawła II (2007-2010 prezes)

Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Polskie Towarzystwo Filozoficzne      

Międzynarodowe Centrum Teologii Stosowanej, prezes Fundacji

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki (jako promotor prac doktorskich), 2010

Badanie seksualności młodzieży w Polsce przy wykorzystaniu pracowni badań interdyscyplinarnych (p. Michał Wróblewski)

Przyczyny agresji w środowisku kibiców piłkarskich (p. Tomasz Janus)

Wizerunek Kościoła w Polsce (p. Monika Sulej)

Oczekiwania wobec Kościoła ofiar przemocy w rodzinie (p. Marzena Gardocka)

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1990-1993

Członek zespołu synodalnego Metropolii Gnieźnieńskiej (II Synod Plenarny), 1996

Członek Centralnego Zespołu Redakcyjnego Dokumentów Synodalnych (reprezentant Metropolii Gnieźnieńskiej), 1997

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach