Ks. dr hab. Krzysztof Siwek

I A. OBSZARY BADAŃ

Stary Testament: filologia i egzegeza, Pięcioksiąg i biblijna tradycja mądrościowa, Corpus sapientialis hebraicus (Prz, Hi, Koh)

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Old Testament: Biblical philology and exegesis, Pentateuch and Biblical wisdom tradition, Corpus sapientialis hebraicus (Pr, Jb, Qoh)

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   (współaut.: S. Kalinkowski), Hellenisti eidenai. Język grecki. Podręcznik dla studentów teologii, red. K. Siwek, Warszawa 2012.

2.   Abotenu sipperu lanu. Biblijny język hebrajski. Podręcznik. Kurs podstawowy i średni, red. K. Siwek, Warszawa 2013.

Serie naukowe redagowane

Redaktor naukowy recenzowanej serii Lingua Sacra. Monografie (Verbinum: Warszawa) od 2013 roku.

Redaktor naukowy recenzowanej serii Lingua Sacra od 2012 roku.

Artykuły naukowe

1.   Chrystologiczny charakter formuły Ciało za życie świata (J 6,51), "Warszawskie Studia Teologiczne" 16 (2003) 63-83.

2.   "Niezrozumienie" jako zjawisko literackie obecne w czwartej Ewangelii na przykładzie mowy o chlebie życia (J 6,22-59), "Roczniki teologiczne warszawsko-praskie" 3 (2004) 201-215.

3.   Historyczny wymiar mowy o chlebie życia (J 6,22-59), "Seminare" 20 (2004) 15-30.

4.   "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej" (Rdz 12,1). Powołanie Abrahama jako początek powołania Izraela w świetle "Cyklu o Patriarchach", "Warszawskie Studia Teologiczne" 21 (2008) 129-146.

5.   L'identit? di Israele in Es 19,1-8. Una lettura sincronica del testo, "Scriptura Sacra" 12 (2008) 5-22.

6.   "Dziś wypełniło się Pismo, które usłyszeliście" (Łk 4, 21). Początek publicznej działalności Jezusa z Nazaretu w kontekście sceny w synagodze (Łk 4, 16-30), "Warszawskie Studia Teologiczne" 23/1 (2010) 65-72.

7.   "Ja to ujrzałem i daję świadectwo" (J 1, 34). Świadek i jego świadectwo w czwartej Ewangelii, "Słowo Krzyża" 4 (2010) 40-56.

8.   Guarigione di un ciecho a Betsaida (Mc 8, 22-26). Lettura sincronica, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIV/2 (2011) 121-144.

9.   "Słuchając z roztropnością i poszukując, uporządkował wiele przysłów" (Koh 12,9). Poszukiwanie tożsamości Koheleta w filologicznej lekturze epilogu (12,9-14), "Collectanea Theologica" 3 (2012) 5-27.

10.    "Dwa odrębne ludy zostaną oddzielone od twoich wnętrzności" (Rdz 25, 23). Funkcja proleptyczna sceny otwierającej "cykl o Jakubie" (Rdz 25, 19-26), w: Przed Twym Miłosierdziem, red. D. Bartoszewicz, A. Jaczewski, Warszawa 2010, 205-220.

11.    "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam" (Rdz 1, 26). Przyczynki do starotestamentalnej antropologii, w: Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15, 58), red. W. Linke, Niepokalanów 2010, 527-549.

12.     "Zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego" (Łk 24,27). Biblia w centrum naszej posługi duszpasterskiej w kontekście Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/a=3231

13.   Psalm 8 w Biblii Hebrajskiej i Greckiej. Studium porównawcze, WST XXVII/1/2014 21-41.

14.   ?Gdy go ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie? (Mdr 5, 2). W poszukiwaniu dróg nawrócenia według Mdr 5, 3-8, WST XXVIII/1/2015 188-207.

15.   Czym jest i skąd pochodzi Mądrość? Metodologiczna refleksja autora w Mdr 6, 22-25, w: Gloriam praecedit humilitas, Fs. Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin, red. M. Szmajdziński, Częstochowa 2015, 651-673.

16.   Mateuszowe zapowiedzi męki Jezusa jako etap formowania uczniów. Synoptyczne studium porównawcze, w: Studia nad Ewangelią według św. Mateusza. Nowy testament: geneza-interpretacja-aktualizacja (Lingua Sacra. Monografie 5), Apostolicum: Warszawa-Ząbki 2015, 425-461.

Serie naukowe redagowane

Lingua sacra, redaktor naukowy serii wydawniczej, 2012-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, 1995

Licencjat z teologii, 1996

Licencjat nauk biblijnych, 1998

Doktorat z teologii biblijnej, "Ekspozycja chrystologii Janowej w mowie o chlebie życia J 6, 22-59. Studium literacko-egzegetyczne", Warszawa, UKSW, 2005.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Katedra Historii Biblijnej, Wydział Teologiczny, UKSW, 2008-

Wykładowca, PWT w Warszawie i w WSD w Warszawie, 2008-

Wykładowca języka hebrajskiego i kultury biblijnego Izraela w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie, 2008-2010

funkcje pełnione na rzecz UKSW

Pełnomocnik dziekana WT UKSW do spraw kontaktów ze studentami zagranicznymi, 2010-

Członek, z ramienia WT UKSW, Komisji Konkursowej Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Cristiana", 2010-

Kierownik "Podyplomowego Studium Formacji Biblijnej" przy WT UKSW, 2010-

Członek komisji rekrutacyjnej na WT UKSW (2014/2015; 2015/2016).

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek Komisji Konsultorów Kościelnych ds. Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu (od 1 III 2009).

Członek zwyczajny w Stowarzyszeniu Biblistów Polskich (od 2004).

Członek w Warszawskim Towarzystwie Teologicznym (od 2004).

Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego (od maja 2014).

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Moderator "Dzieła Biblijnego im Jana Pawła II" w Archidiecezji Warszawskiej, 2009-2012

Członek Komisji Konsultorów Kościelnych ds. Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu, 2009-

Wicekanclerz Stowarzyszenia "Bractwo Słowa Bożego", 2012

Prefekt w WMSD w Warszawie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach