Dr hab. Barbara Strzałkowska

I A. OBSZARY BADAŃ

Septuaginta: geneza, charakter przekładu, interpretacja; Księga Kapłańska: interpretacja i recepcja; księgi mądrościowe Starego Testamentu, zwł. Księga Hioba i Przysłów, w ich hebrajskiej i greckiej tradycji; literatura wspomnieniowa z pielgrzymek i podróży na Bliski Wschód

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Septuagint: its history, nature and interpretation; Book of Leviticus: interpretation and reception; Wisdom literature of the Old Testament (in particular, the Books of Job and Proverbs) in its Hebrew and Greek tradition; Memoirs of pilgrimages and travels to the Middle East

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Rozporządzenia dotyczące kobiet w Kpł 15, Warszawa 2006.

2.   Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej, Warszawa 2009.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, t. 1-3, Warszawa 2011.

2.   (współred.: W. Chrostowski), Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi, Warszawa 2012.

3.   (red. i oprac.) Wybrane artefakty czasów biblijnych w Muzeum Brytyjskim, Warszawa 2013.

4.   Ksiądz Profesor Waldemar Chrostowski. Laureat Nagrody Ratzingera (2014), Warszawa 2014.

5.   (współred.: Z. Stefaniak), ?Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach!? (Ps 148,1). Miejsce i rola kapelanii lotniskowych w duszpasterstwie pielgrzymkowym. Materiały Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Kapelanię Lotniska Chopina w Warszawie oraz Turystykę Krajów Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie pod patronatem Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego. Dom Arcybiskupów Warszawskich, 6 listopada 2014 r., Warszawa 2015.

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   (współaut.: W. Chrostowski), Feministyczna interpretacja Pisma Świętego, w: W.R. Farmer [i in.] (red.), Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Warszawa 2000, 1726-1729.

2.   Terminologia ?Gniewu Bożego? w Biblii Hebrajskiej, "Colloquia Theologica Ottoniana" 3(2003)1, 47-65.

3.   Autentyczność mów Elihu w Księdze Hioba, w: W. Chrostowski (red.), Jak śmierć potężna jest miłość, Ząbki 2009, 419-444.

4.   Księga Kapłańska w Septuagincie, "Collectanea Theologica" 80(2010)4, 67-84.

5.   Kapłaństwo w świetle Księgi Kapłańskiej, "Verbum Vitae" 17 (2010), 19-41.

6.   "Nie ma już mężczyzny ani kobiety" (Ga 3,28). Rzecz o kobietach u św. Pawła, w: G. Szamocki (zebr. i oprac.), Życie, apostolat i dziedzictwo Pawła z Tarsu, Gdańsk 2010, 137-149.

7.   Betlejem w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, w: B. Strzałkowska (red.), Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, t. 3, Warszawa 2011, 1366-1390.

8.   Datacja oraz autorstwo i miejsce powstania Księgi Hioba, w: W. Chrostowski (red.), Nie wstydzę się Ewangelii, Warszawa 2011, 370-387.

9.   Księga Nahuma i Księga Jonasza ? debata wewnątrz zbioru Dwunastu Proroków?, "Collectanea Theologica" 81(2011)4, 29-46.

10.    Księga Rodzaju w Septuagincie, "Biblica et Patristica Thoruniensia" 4(2011), 95-121.

11.    Jezioro Galilejskie i okolice w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej dziewiętnastowiecznych polskich pielgrzymów, w: "Studia z Biblistyki" t. 8, Warszawa 2012, 109-129.

12.    Bazylika Grobu Bożego w wybranych tekstach wspomnień z Ziemi Świętej XIX-wiecznych polskich pielgrzymów, w: W. Chrostowski, B. Strzałkowska (red.), Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi, Warszawa 2012, 578-612.

13.    Księga Aggeusza w Septuagincie, "Collectanea Theologica" 82(2012)4, 75-98.

14.    Kobiety w świetle przepisów Księgi Kapłańskiej, "Collectanea Theologica" 83(2013)2, 5-44.

15.    Żona Hioba - różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9-10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba, "Biblica et Patristica Thoruniensia" 6(2013), 81-110.

16.   Księga Jozuego w Septuagincie, "Collectanea Theologica" 84(2014)4, 83-104.

17.   Księga Pieśni nad Pieśniami w LXX, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXX/X/2015, 208-233.

18.   Przemoc wobec kobiet w świetle przepisów Tory?, "Biblica et Patristica Thoruniensia" 8(2015)2, 9-29.

 Członkostwo w redakcjach pism naukowych

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma "Revue Biblique", l'organe de l'École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie, 2015- .

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii, UKSW, Warszawa 2005.

Licencjat teologii w zakresie teologii biblijnej, UKSW, Warszawa 2007.

Doktorat z teologii w zakresie teologii biblijnej, "Mowy Elihu (Hi 32-37) oraz ich reinterpretacja w Biblii Greckiej", UKSW, Warszawa 2009.

Studentka w École Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie, 2007-2009.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Naukowe

Adiunkt, Katedra Egzegezy Starego Testamentu, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, 2009- .

Funkcje pełnione na rzecz UKSW:

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na specjalności Turystyka krajów biblijnych.

Koordynator ds. specjalności Turystyka krajów biblijnych.

Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Teologicznego.

Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Teologicznego UKSW.

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za "rzetelną, pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie", 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 2007- ; (w latach 2008-2013 sekretarz Zarządu SBP).

International Organization for Septuagint and Cognate Studies, 2013-