Ks. dr Dariusz Sztuk

I A. OBSZARY BADAŃ

epistolarium Pawłowe, listy katolickie

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Pauline epistles, Catholic epistles

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   ?Żyć dla Boga? według świętego Pawła. Studium egzegetyczno-teologiczne formuł dotyczących proegzystencji chrześcijanina, Warszawa 2006.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (wprow., przekł., red.), Beda Czcigodny, Komentarz do Listu Jakuba, (PSP 67), Wyd. UKSW, Warszawa 2013, ss.116.

2.   Listy katolickie, (Ojcowie Kościoła Komentują Biblię 11), Apostolicum, Ząbki 2014, ss. 269.

3.   Beda Czcigodny, Komentarz Dziejów Apostolskich, (PSP 68), Wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 200.

4.   Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Proferorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, Warszawa 2015, ss. 259.

 

Artykuły naukowe

1.   ?Recepcja motywu ?dwóch dróg? w Liście świętego Jakuba?, w: S. Szymik (red.), w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła, (Analecta Biblica Lublinensia 4), Wyd. KUL, Lublin 2009, ss. 237-248.

2.   ?Kanon Nowego Testamentu?, w: P. Walewski (red.), Wstęp ogólny do Biblii, Biblicum, Rumia 2011, ss. 276-293.

3.   ?Kanon Nowego Testamentu?, w: P. Walewski (red.), Wstęp ogólny do Biblii, Biblicum, Rumia 2011, ss. 276-293.

4.   ?Pawłowa relektura Rdz 1,1 w hymnie chrystologicznym Kol 1,15-20?, Studia Bydgoskie 7 (2013), s. 55-66.

5.   ?Hebräer von Hebräern, der im Glauben an Christus lebt. Die existentielle Paradoxie von Paulus?, w: R. Ceglarek ? J. Kapuściński ? A. Olczyk (red.),  Vielfältige Aspekte des Glaubens, Miriam-Verlag, Jestetten 2014, s. 51-66.

6.   ?Pryncypia ewangelizacji w dziełach egzegetycznych Bedy Czcigodnego?, Seminare 35/4 (2014), s. 11-22.

7.   ?Donec formetur Christus in vobis (Ga 4,19). Od soteriologii ikonicznej do parenezy mimetycznej?, Seminare 36/2 (2015), s. 21-29 .

Członkostwo w redakcjach pism naukowych

?Seminare. Poszukiwania naukowe? ? sekretarz Redakcji

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Absolwent  Studio Teologico Salesiano ?San Paolo? w Cremisan ? Izrael (1991-1995 ? mgr. teologii). W latach 1995-1998 odbył studia licencjackie w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie zakończone egzaminem z egzegezy biblijnej oraz obroną pracy ad licentiam in Theologia cum specializatione Biblica napisanej pod kierunkiem Profesora Alfio Marcello BUSCEMI OFM, a zatytułowanej: Vivere per Dio nel Cristo e secondo lo Spirito (Gal 2,19; 5,24-26; 6,7b-9). Po studiach doktoranckich, odbytych również w jerozolimskim Studium Biblicum, w 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy ?Żyć dla Boga? według świętego Pawła. Studium egzegetyczno-teologiczne formuł dotyczących proegzystencji chrześcijanina, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

naukowe

Prowadzenie wykładów z archeologii oraz topografii Jerozolimy (in situ) dla studentów Studium Theologicum Salesianum w Cremisan/Jerozolimie (Izrael), 1998-99

Prowadzenie wykładów w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, 2001

Prorektor ds. studiów w WSDTS w Lądzie nad Wartą, 2004-2007

Zajęcia zlecone z Wstępu ogólnego do Pisma Św., UKSW w Warszawie, 2006/2007

Adiunkt w UKSW, wykłady z Wstępu ogólnego do Pisma Św., Egzegezy NT, J. greckiego NT, archeologii biblijnej,2007-

funkcje pełnione na rzecz UKSW

członek Rady Wydziału Teologicznego

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

Associazione Biblica Salesiana

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach