Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

I A. OBSZARY BADAŃ

antropologia duchowości, duchowość ekumeniczna, duchowość patrystyczna, duchowość powołań, angielska szkoła duchowości

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

anthropology of spirituality, ecumenical spirituality, patristic spirituality, spirituality of vocations, English school of spirituality

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Świętość chrześcijanina, Sandomierz 2006.

2.   Duchowość małżeństwa i rodziny dziś, Radom 2013.

3.   Duchowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume'a, Warszawa 2013.

Serie naukowe redagowane:

1. ?To jest droga idźcie nią? (Iz 30, 21). Z zagadnień Kierownictwa duchowego, pr. zb. pod red. P. Gwiazdy, M. Tatara, Sandomierz 2011.

2. Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, Sandomierz 2014.

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Chrzest w Jordanie, w: Światłość świata ? rekolekcje wielkopostne, pr. zb. pod red. E. Materskiego, Radom 2003, s. 72-77.

2.   Communio w Eucharystii, w: Communio. Osoba we Wspólnocie. Kościół Chrystusowy, red. L. Balter, t. 16, Poznań 2004, s. 324-341.

3.   Podstawy antropologiczne duchowości chrześcijańskiej, "Studia Theologica Varsaviensia" XLII 2(2004), s. 71-88.

4.   Uświęcający rytm czasu wyznaczony Liturgią Godzin, "Studia Diecezji Radomskiej" 6 (2004), s. 413-428.

5.   Chrześcijańska nadzieja antycypacją świętości, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 545-561.

6.   Nawrócenie fundamentalną zasadą życia chrześcijańskiego, "Collectanea Theologica" 1/2006, s. 57-77.

7.   Środowisko rodzinne jako wspólnota terapii duchowej osób uzależnionych, w: Duchowa terapia osób uzależnionych, red. A. Baran, Warszawa 2006, s. 143-167.

8.   Miłość macierzyńska Boga w ujęciu Julianny z Norwich, w: Duchowość Europy zakorzeniona w miłości, red. A. Baran, Warszawa 2007, s. 189-206.

9.   Biblijny obraz macierzyństwa Boga jako istotny element duchowości katolickiej, w: Przemawiaj do nich moim słowem, red. Z. Godlewski, Warszawa 2007, s. 606-616.

10.    Duchowość maryjna ?Rozmów duszy? w nabożeństwie Gorzkich żalów, w: Gorzkie żale przybywajcie..., red. S. Urbański, J. Śmigiera, Warszawa 2008, s. 43-60.

11.    Modlitwa w ujęciu Julianny z Norwich, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości, red. S. Urbański [i in.], Warszawa 2008, s. 209-329.

12.    Biblijne podstawy Macierzyństwa Boga w średniowiecznej duchowości angielskiej, w: Biblia - Ojcowie Kościoła, red. T. Jelonek, Kraków 2008, s.63-78.

13.    Katolik znaczy duchowy i ekumeniczny, w: Duchowość chrześcijańska, pr. zb. pod red. W. Gałązki, Warszawa 2009, s. 207-226.

14.    Św. Paweł ekumenista duchowy, w: Wiem komu zawierzyłem.... Radomskie spotkania ze Św. Pawłem, pr. zb. pod red. J. Kucharskiego, Radom 2009, s. 113-133.

15.   Misterium krzyża w Revelations Julianny z Norwich, w: Duchowość krzyża, red. S. Urbański, W. Gałązka, Warszawa 2009, s. 189-203.

16.    Chrześcijańska nadzieja jako czynnik rozwoju człowieka i świata w encyklice Spe salvi Benedykta XVI, "Warszawskie Studia Teologiczne", XXII/2/2009, s. 121-132.

17.    Biblia podstawą duchowości ekumenicznej, w: Biblia w kulturze świata, red. T. Jelonek, Kraków 2009, s. 53-69.

18.    Mistyka w ujęciu ks. A. Słomkowskiego, w: Mistyka Polska, red. W. Gałązka, S. Urbański, Warszawa 2010, s. 413-426.

19.    Duchowo - formacyjny charakter doświadczenia cierpienia w ujęciu papieża Jana Pawła II, w: Duchowość cierpienia, red. W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 187-202.

20.    Struktura człowieka wyrazem ontycznego powołania do świętości, w: "To jest droga idźcie nią" (Iz 30, 21). Z zagadnień Kierownictwa duchowego, red. P. Gwiazda, M. Tatar, Sandomierz 2011, s. 101-119.

21.    Jedność czytelnym znakiem w świadectwie misyjnym, Lumen gentium. Zeszyty misjologiczne, XXXI(1/2011), nr 160, s. 245-360.

22.   Chrystoformizacyjny wymiar duchowości wobec uzależnień, w: Działalność pedagogiczna i duszpasterska na rzecz wychowania do trzeźwości, red. A. Gołębiowski, Radom 2012, s. 147-161.

23.    Autorytet Pisma Świętego w duchowym dialogu ekumenicznym, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXIV (2011), s. 161-174.

24.    Spirituality of suffering in the face of chosen aspects of psychology, "Warsaw Pastores Studies" 15/2012, s. 47-63.

25.   Misyjny wymiar Roku Wiary, Lumen gentium, XXXII (2/2012), nr 163, s. 210-223.

26.   Komunikacyjno-komunijny wymiar wiary w rozwoju duchowym człowieka, Collectanea Theologica, 1 (2013), s. 111-128.

27.   Wychowanie do dojrzałej duchowości, Studia nad Rodziną UKSW 2012R. 16 nr 1-2 (30-31), s. 415-435.

28.   Rozwój duchowy człowieka a personalizacyjny charakter cierpienia, w: Ból i cierpienia. Ognisko światła i ciemności, pr. zb. pod red. D. Patera, Warszawa 2013, s. 104-117.

29.   Duchowieństwo w Kościele anglikańskim, w: Kapłaństwo w religiach świata, pr. zb. pod red. W. Cisło, J. Różańskiego, Warszawa 2013, s. 109-131.

30.   Structure of man in the biblical act of Creation, Analecta Cracoviensia, 44 (2012), s. 191-198.

31.   Duchowy wymiar komunikacji w wierze i poprzez wiarę w procesie dążenia do świętości, Warszawskie Studia Pastoralne 18/2013, s. 89-110.

32.   Świętość ontyczna i struktura ontologiczna człowieka. Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej, w: Warszawskie Studia Teologiczne, XXVI/2/2013, Warszawa 2013, s. 177-194.

33.   Doświadczenie nędzy jako ?prowokacja? wrażliwości duchowej bł. E. Bojanowskiego, w: Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca, pr. zb. pod red. M. Tatara, Sandomierz 2014, s. 103-124.

34.   Funkcja rozumu i wiary w doświadczeniu duchowym człowieka, Communio Nr 2 (186) Rok XXXIV 2014, s. 158-172.

35.   Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta, Collectanea Theologica 84 (2014) nr 1, s. 109-122.

36.   Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznej, Studia Theologica Varsaviensia, 2 (20130, s. 53-65.

37.   Rozeznanie tożsamości w cierpieniu, w: Ból i cierpienie. Ognisko światłości i ciemności, Warszawa 2014, s. 118-137.

38.   Modlitwa i sakramenty święte fundamentem duchowości misyjnej, Lumen gentium, XXXIV (1/2014), nr 166, s. 18-36.

39.   Misyjno-posłanniczy charakter kapłaństwa, Lumen gentium, XXXIV (1/2014), nr 166, s. 103-123.

40.   Świętość ontyczna i struktura człowieka jako antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Scripturae Lumen 6 (2014), s. 449-468.

41.   Miejsca święte anglikanizmu, w: Miejsca święte modlitwy i miejsca święte w religiach świata, pr. zb. pod red. W. Cisło, J. Różańskiego, Pelplin 2014, s. 101-116.

42.   Rozeznawanie charyzmatów, ?Duchowość w Polsce? 16 (2014), s. 47-62.

43.   Duchowość ekumeniczna w consecratio mundi, Warszawskie Studia Pastoralne ROK IX 2014 Nr 4 (25), s. 91-124.

44.   Nowa ewangelizacja i nowy człowiek w ujęciu św. Jana od Krzyża, w: Nowa ewangelizacja w świetle nauki mistrzów Karmelu, pr. zb. pod red. W. Gogoli, Kraków 2015, s. 93-118.

45.   Misyjne przeobrażenie współczesnego Kościoła według ?Evangelii gaudium?, w: Kościół wobec wyzwań współczesnych, pr. zb. pod red. M. Jagodzińskiego, J. Wojtkuna, Radom 2015, s. 67-89.

46.   Fenomen powołania odczytany na nowo. ?Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!" (1Kor 1, 26), ?Życie konsekrowane" 5 (115) 2015, s. 68-85.

47.   Modlitwa w anglikanizmie, w: Modlitwa w religiach świata, pr. zb. pod red. W. Cisło, J. Różańskiego, Warszawa 2015, s. 113-134.

Członkostwo w redakcjach pism naukowych:

1.   Członek Kolegium Programowego Zeszytów Formacji Katechetów, Kwartalnik Wydziału Teologii KUL JP II Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki.

2.   Członek Komitetu Naukowego Serii wydawniczej Wydawnictwa Diecezji Radomskiej AVE Theologia Radomiensis, pod patronatem Wydziału Teologii KUL.

3.   Członek Komitetu Naukowego Zeszytów Misjologicznych Lumen gentium, Organ prasowy Papieskiej Unii Misyjnej, wydawany w cyklu półrocznym.

4.   Recenzent publikacji Duchowość w Polsce, red. naczelny ks. dr hab. M. Chmielewski prof. KUL ? od 2014.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii KUL, 1989

Licencjat z teologii duchowości PWT Warszawa, 1999

Doktorat z teologii duchowości, tytuł rozprawy: "Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery", UKSW, Warszawa, 2002

Habilitacja z teologii duchowości, tytuł rozprawy: "Duchowość pokoju w teologii Kardynała Basila Hume?a", UKSW, Warszawa, 2013.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia zlecone w WSD w Radomiu, 2003-2005

Zajęcia zlecone w zamiejscowej placówce Prymasowskiego Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie - Instytut we Lwowie, 2003-2006

Zajęcia zlecone w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Lwowie, 2004-2006

Zajęcia zlecone, UKSW, 2003-2010

Zajęcia zlecone z etyki na Politechnice Radomskiej im. K. Pułaskiego, 2003-2010

Zajęcia zlecone w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcja św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 2006-2010

Adiunkt w Katedrze Teologii Duchowości UKSW, 2010-

Kierownik Podyplomowego Studium Kierownictwa Duchowego UKSW, 2010-

Zajęcia zlecone w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 2011-

Zajęcia dydaktyczne w Wyższym Międzynarodowym Misyjnym Seminarium Duchownym Redemptoris Mater w Warszawie, 2013-

Kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej na UKSW, 2014-

Profesor nadzwyczajny UKSW, 2014-

funkcje pełnione na rzecz UKSW

Członek Komisji Stypendialnej Studiów doktoranckich.

Kurs Parafialnych Koordynatorów Wolontariatu na Światowe Dni Młodzieży 2016 ? autor programu.

Praca nad podjęciem współpracy UKSW z Uniwersytetem w Oxfordzie oraz Universidad de la Mistica w Avila.

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.

Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Redaktor programu badawczego NCN pt. Wpływ wartości judeo-chrześcijańskich na kształtowanie się kultury krajów Unii Europejskiej.

 

VIII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Duszpasterz akademicki diecezji Radomskiej i pracownik Kurii Radomskiej

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę.

Kanonik honorowy Kapituły św. Kazimierza w Radomiu.

Krajowy duszpasterz powołań rady Konferencji Episkopatu Polski.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach