Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka fundamentalna, katechetyka młodzieży, teologia katechezy, nowa ewangelizacja

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

fundamental catechetic, youth catechesis, theology of catechesis, new evangelization

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Nauczanie religii w publicznym liceum ogólnokształcącym wobec założeń programowych polskiej szkoły, Warszawa 1998, ss. 482.

2.   Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004, ss. 456.

 

Artykuły naukowe

1.   Encyklika "Fides et ratio" jako inspiracja dla wychowania katolickiego, "Katecheta" 1999, nr 2, s. 4-13.

2.   Naśladowanie Chrystusa - idea katechetyczna, "Studia Theologica Varsaviensia" 2002, nr 2, s. 81-89.

3.   Wiara - teologia - katecheza, "Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie" 2002, s. 225-239.

4.   Regulacje prawne nauczania religii, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 73-109.

5.   Tradycja, Magisterium Kościoła i refleksja teologiczna w katechezie młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję, red. P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 94-108.

6.   Prawda jako fundament formacji seminaryjnej, "Warszawskie Studia Teologiczne" 2006, s. 365-371.

7.   Wpływ modelu Kościoła na koncepcję katechezy, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płock 2006, s. 305-320.

8.   Metodologia katechetyki - podstawowe zagadnienia, "Studia Nauk Teologicznych PAN" 2007, nr 2, s. 271-287.

9.   Tworzenie polskich dokumentów katechetycznych, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka, Kraków 2007, s. 379-387.

10.    Katecheza młodzieży ponadgimnazjalnej wobec problemów związanych z wkraczaniem w dorosłe życie, w: Troska Kościoła o współczesną młodzież. Zarys problematyki, red. A. Offmański, Szczecin 2008, s. 193-204.

11.    Katechizm dla młodzieży, "Paedagogia Christiana" 2008, nr 1, s. 155-169.

12.    Podstawowe założenia podręczników do nauczania religii w szkole, w: Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 25-51.

13.    Przygotowanie do egzaminu dojrzałości z religii, w: Wybrane zagadnienia katechezy młodzieży, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2008, s. 73-83 [w wersji skróconej: Przygotowanie do egzaminu maturalnego z religii, "Katecheta" 2007, nr 5, s. 54-58].

14.    Religiöse Bildung in Polen. Stand, Chancen und Gefährdungen, w: Zapoznane wymiary edukacji. Polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne, red. J. Bagrowicz, J. Michalski, J. Heumann, Toruń 2008, s. 155-171 [tekst polski: Edukacja religijna w Polsce. Stan, szanse i zagrożenia, s. 139-154].

15.    Wyznaniowa lekcja religii jako element systemu edukacyjno-oświatowego, w: Między tradycją a współczesnością. I Krajowy Kongres Katechetyczny, red. A. Bałoniak, J. Szpet, Poznań 2008, s. 129-139.

16.    Dialog katechetyczny, "Ateneum Kapłańskie" 2009, z. 602, s. 60-70.

17.    Wychowanie do życia we wspólnocie jako zadanie katechezy młodzieży, w: Kościół - "communio" jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, red. A. Draguła, Szczecin 2009, s. 183-200.

18.    Formacja kleryków do pracy nauczycieli religii, w: Nauczanie religii katolickiej w szkole, red. P. Tomasik, S. Dziekoński, Warszawa 2010, s. 266-293 [rozszerzona wersja wcześniejszego artykułu: Formacja wychowawców katolickich. Uwagi o przygotowaniu kleryków do pracy nauczyciela religii, "Katecheta" 2005, nr 3, s. 4-22].

19.    Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna red. J. Stala, Tarnów 2010, s. 197-325 [poprawiona i rozszerzona wersja wcześniejszego opracowania: Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 199-326].

20.    Katecheza w Polsce dwadzieścia lat po powrocie religii do szkoły. Współczesne wyzwania i odnowione dokumenty programowe, w: Katecheza w szkole współczesnej, red. M. Zając, Lublin 2010, s. 23-44.

21.    Kształtowanie postaw chrześcijańskich dzieci i młodzieży inspirowane założeniami nowej "Podstawy programowej", w: Kreatywny katecheta a integralne kształcenie, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2010, s. 15-26.

22.    Możliwości ewangelizacji w szkolnym nauczaniu religii, w: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010, s. 67-83 [tekst skrócony w: "Katecheta" 2009, nr 11, s. 4-12].

23.    Nauczanie religii w szkołach publicznych w Europie, w: Nauczanie religii katolickiej w szkole, red. P. Tomasik, S. Dziekoński, Warszawa 2010, s. 47-57.

24.    Wiara - liturgia - katecheza, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010, s. 91-109.

25.    Biblia źródłem szkolnego nauczania religii we współczesnych regulacjach programowych Kościoła w Polsce, w: W dialogu ze Słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, red. K. Kantowski, Szczecin 2011, s. 221-242.

26.    Współpraca ze środowiskiem rodzinnym integralną częścią pracy katechetycznej, w: Wybrane problemy optymalizacji procesu katechetycznego, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Poznań 2011, s. 55-67.

27.    Katecheza Kościoła w Polsce wobec wyzwań nowej ewangelizacji, "Verbum Vitae" 2012, nr 21, s. 273-296.

28.    Owoce orientacji katechetycznej we współczesnej katechezie polskiej, w: Kerygma - Biblia - katecheza, red. R. Czekalski, Warszawa 2012, s. 47-58.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, 1988

Licencjat, 1991

Doktorat, 1997

Habilitacja, 2004

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy, 2000-2006

Kierownik Katedry Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego UKSW, 2005-

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego UKSW, 2006-

Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2008-2012

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale UKSW, 2012

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt podręczników Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej "Katechizm dla Warszawy", kierownik projektu

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 2001-

Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 2005-

Przewodniczący Zespołu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ds. Egzaminu Maturalnego z Religii, 2006-

Przewodniczący Zespołu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowelizacji Programów Katechetycznych, 2008-2010

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, 2012-

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach