Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia moralna, etyka, bioetyka, antropologia, moralność życia społecznego

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

moral theology, ethics, bioethics, anthropology, morality of social life

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Współczesny indyferentyzm religijny. Studium Teologicznomoralne, Białystok 1999.

2.   Prawda ludzkiego losu, Białystok 2000.

3.   Miłosierdzie jako zasada życia społecznego, Białystok 2003.

4.   Fenomen współczesnej korupcji i jej etyczna ocena, Białystok 2004.

5.   Spór o człowieka we współczesnym świecie, Białystok 2006.

6.   Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok 2006.

7.   Wzrastanie w życiowym powołaniu, Białystok 2006.

8.   Odpowiedzialność za życie, Białystok 2007.

9.   Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego, Białystok 2010.

10.    Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna, Białystok 2013.

11.   Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności. Studium tomistyczno-aksjologiczne, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.

Artykuły naukowe

1.   Kościół jako podmiot chrześcijańskiego miłosierdzia, "Studia Theologica Varsaviensia" 29(1991), nr 2, s. 199-208.

2.   Uzasadnianie norm moralnych w nauce społecznej Jana Pawła II, "Collectanea Theologica" 62(1992), nr 3, s. 43-56.

3.   Chrześcijanin wobec pauperyzacji społeczeństwa, "Studia Teologiczne.Białystok - Łomża - Drohiczyn" 11(1993) s. 195-207.

4.   Personalistyczne zasady etyki życia gospodarczego, "Studies in Economics and Management. Białystok Polytechnics Scientific Fascicles", 1(1994), s. 133-145.

5.   Nowa ewangelizacja jako zadanie współczesnego kapłana w świetle encykliki Redmptoris missio, "Homo Dei" 64(1995), nr 1(235), s. 30-41.

6.   Sakrament pokuty i pojednania w przygotowaniu chrześcijanina do Jubileuszu roku 2000, "Studia Theologica Varsaviensia" 34(1996), nr 2, s. 151-171.

7.   Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze XX Wieku, "Życie i Myśl" 3(1997), s. 25-34.

8.   Normatywny charakter współczesnej niewiary, "Studia Theologica Varsaviensia" 38(2000), nr 1, s. 139-156.

9.   Tożsamość Polaków w kontekście jednoczącej się Europy, "Polonia Sacra" 11(29)2007, nr 21(65), s. 5-28.

10.    Personalistyczny normatyw bioetyki, "Rocznik Teologii Katolickiej", t. XI/1, 2012, s. 112- 123.

11.    Indyferentyzm religijno-moralny jako "znak czasu", w: P. Morciniec (red.), Ad libertatem in veritate, Opole 1996, s. 503-520.

12.    Miłosierdzie chrześcijańskie w służbie nowej ewangelizacji, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Vivere In Christo. Chrześcijański horyzonty moralności, Lublin 1996, s. 397-405.

13.    Zobowiązujący dar życia. Etyczne aspekty zapłodnienia "in vitro", w: J. Zabielski (red.), In vitro wyrazem miłości czy agresji, Białystok 1997, s. 30-53.

14.    Indyferentyzm jako zagrożenie życia religijno-moralnego, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń, Lublin 1999, s. 89-106.

15.    Przemoc współczesnego świata a chrześcijańska cnota męstwa, w: P. Góralczyk, J. Sobkowiak (red.), Warszawa 2001, s. 195-213.

16.    Dobra materialne w rozwoju osoby i wspólnoty ludzkiej, w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek - etyka - ekonomia, Białystok 2001, s. 73-104.

17.    Fertilisierung In Vitro. Die Sicht der Kirche, w: A. Laun, A. Marcol (red.), Ethisch relevante Techniken der Biologen, Opole 2003, s. 21-31.

18.    Normatyw powołania kapłana - teologa, w: J. Zabielski (red.), W Tym, który umacnia, Białystok 2004, s. 153-164.

19.    ???????? ????, ????????? ?? ?????????? ????????-?????????? ?????, w: ?. ?. ??????????, ?. ?. ???????? (red.), ??????? ? ???????? ? 5: ??????????? ???????? ??????? ???????, ??????? 2010, s. 120-123.

20.    Relatywizm i religijno-moralne zobojętnienie jako zagrożenie ludzkiego życia, w: Z. Wanat (red.), Dar życia. W 25. rocznicę publikacji instrukcji "Donum vitae", Toruń 2012, s. 59-75.

21.   Geneza współczesnego indyferentyzmu religijnego, ?Communio? [pol.], 34(2014), nr 1(185), s. 66-80.

22.   Doświadczenie cierpienia i śmierci jako budowanie nadziei ludzkiej egzystencji, w: ?W drodze do brzegu życia?, t. XII, red. E. Krajewska-Kułak, C. R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Białystok 2014, s. 29-38.

23.   Społeczny wymiar ewangelizacji. Normatywno-formacyjne treści Adhortacji Apostolskiej  ?Evangelii gaudium? papieża Franciszka, ?Collectanea Theologica?, 84(2014), nr 1, s. 123-132.

24.   Prawosławna interpretacja sakramentu małżeństwa, w: ???????? ? ??????? ? 8.  ??????? ??????? ??????, ???. ?. ?.?mapocme??, O. B. ????????, ??????? 2014, ?. 124-126.

25.   Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka, ?Rocznik Teologii Katolickiej?, 2014, t. XII/1, s. 125-137.

26.   ?Areopagi? współczesnego pogaństwa jako wyzwanie nowej ewangelizacji, ?Studia Teologiczne?, 32(2014), s. 139-154.

27.   Śmierć i żałoba jako moralno-kulturowe wyzwanie współczesności, w: ?W drodze do brzegu życia?, t. XIII, red. E. Krajewska-Kułak, C. R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Białystok 2015, s. 9-19.

28.   Sakrament pokuty jako doświadczenie Bożego Miłosierdzia w ujęciu bł. ks. Michała Sopoćki, w: ?Pokuta w życiu chrześcijańskim?, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur, Wyd. KUL, Lublin 2015, s.  55-71.

29.   Miłosierdzie Boże w nawróceniu i pokucie w ujęciu bl. Ks. Michała Sopocki, w: ?Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na Liturgię Niebieską?, red. D. Sztuk, Warszawa 2015, s. 198-209.

30.   Pojednanie i pokuta jako moralno-formacyjne wyzwanie współczesności, w: ?Grzech, pokuta i pojednanie. Perspektywa społeczno-moralna?, red. K. Kietliński, Warszawa 2015, s. 111-122.

31.   Transplantacja darem życia ? aspekt etyczny, ?Collectanea Theologica?, 85(2015), nr 2, s. 173-180.

32.   Kobieta jako osobowo-aksjologiczny zwornik życia społecznego, ?Społeczeństwo?, 2015, nr 1-2, s. 149-162.

33.   Indyferentyzm religijno-moralny jako fenomen współczesnej Europy, w: ??????????????? ? ??????? ?????????????????? ?????? ????????????. ??????? ???????????, ???. O. B. ????????, B. B. C????c?????, ??????? 2015, c. 146-151.

34.   Prawno-etyczne podstawy ładu społecznego, w: ??????????????? ? ??????? ?????????????????? ?????? ? ???????????. C?????? ???????????, ???. O. B. ????????, B. B. C??????????, ?o????? 2015, c. 164-171.

35. Teologiczne uzasadnienie prawa naturalnego jako fundament etyki uniwersalnej, ?Collectanea Theologica?, 85(2015), nr 3, s. 167-178.

Członkostwo w redakcjach pism naukowych

1. Redaktor Biuletynu Teologicznomoralnego  w ?Collectanea Theologica? oraz członek Redakcji CT.

2. Członek Rady Naukowej ?Studiów Teologicznych?. Białystok-Drohiczyn- Łomża.

3. Członek Zespołu Recenzentów ?Studia Loviciensia?. Łowickie Studia Teologiczne.

4. Członek Rady Naukowej w ?Rocznik Teologii Katolickiej?, UwB Białystok.

5. Recenzent w ?Lignum Vitae?. Rocznik Teologiczny.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, KUL, 1978

Dyplom ukończenia Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, Lublin KUL, 1985

Doktorat z teologii moralnej, na podst. rozprawy pt. ?Personalistyczna koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II?, promotor ks. prof. dr hab. Seweryn Rosik. KUL, Lublin, 10.05.1989r.,

Dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podst. dorobku i rozprawy hab. pt.?Współczesny indyferentyzm religijny. Studium teologicznomoralne?; UKSW Warszawa, 22.XI.1999 r.

Tytuł naukowy: Prof. nauk teologicznych, nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Warszawa, 19.IV.2007 r.

Stanowisko prof. zwyczajnego na WT UKSW, Warszawa, 01.X.2011 r.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

naukowe

Adiunkt, Wydział Teologiczny ATK Warszawa, 1989-2000

Profesor nadzwyczajny, Wydział Teologiczny UKSW Warszawa, 2000-2011

Profesor zwyczajny, Wydział Teologiczny UKSW Warszawa, 2011-

Kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego, Wydział Teologiczny UKSW Warszawa, 2008-

Wykładowca teologii moralnej i etyki w Archidiecezjalnym Wyższym Duchownym w Białymstoku, 1989-

Stypendium naukowe Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Francja -Paryż: Institut Catholique de Paris / Sorbona, [studia/ badania naukowe], rok akad. 1993/1994.

Wykładowca etyki w Politechnice Białostockiej, 1994/1995

Wykładowca teologii moralnej w Studium Teologii, Filia ATK w Suwałkach, 1991-1998

Wykładowca teologii moralnej i etyki w Studium Teologii, Filia UKSW w Łomży, 2000-2011

Pracownik Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, 1999-2012

Kierownik Podyplomowego Studium Zarządzania i Administracji przy Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2005-2007

Wykładowca teologii moralnej w Studium Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Centrum Katechetyczne w Wilnie (Litwa), 2001

Wykładowca teologii moralnej i etyki w Studium Teologii w Białymstoku - Filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, 2000-2008

Kierownik Podyplomowego Studium Katechetyczno-Pedagogicznego przy Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2000-2002

Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 2001-2004.

Wykładowca teologii moralnej w Riga Higher Institute of Religious Sciences w Rydze (Łotwa), w ramach programu Erasmus, 2012/2013

funkcje pełnione na rzecz UKSW

Członek Komisji  d.s. zatwierdzania tematów prac magisterskich  WT UKSW.

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie "za szczególne zasługi dydaktyczne i wychowawcze", 1998

Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku "za pracę naukową", 2000

Nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku "za pracę naukową", 2001

Złoty Krzyż Zasługi, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2005

Medal Komisji Edukacji Narodowej "za szczególne zasługi dla oświaty i Wychowania", 2009

Nagroda jubileuszowa Rektora UKSW ?za 25 lat pracy?, 2015 r.

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH (wybrane)

Europejskie Stowarzyszenie Teologów Katolickich, członkostwo

Konferenz Ost-Südeuropäischen Moraltheologen, członkostwo

Stowarzyszenie Teologów Moralistów Polskich, członkostwo

Komisja Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, członkostwo

Przewodniczący Rady Fundacji ?Dialog? w Białymstoku.

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH


 Projekt badawczy ?Cnoty kardynalne: Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość?; kierownik r. a. 2014/2015.

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej, 2001-2004

Cenzor ksiąg kościelnych Archidiecezji Białostockiej

Prefekt studiów Archidiecezjalnego Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Białymstoku, 1989-1993

Członek Kapituły Krypniańskiej Archidiecezji Białostockiej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach