Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia dogmatyczna, teologia współczesna, teologia kultury, teologia religii, dialog międzyreligijny

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

dogmatic theology, modern theology, theology of culture, theology of religions, interreligious dialogue

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe:

1.   Christologie als Anfang und Ende der Anthropologie. Über das gegenseitige Verhältnis zwischen Christologie und Anthropologie bei Karl Rahner, Frankfurt/Main (u.a.) 1990.

2.   Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Tarnów 1996.

3.   Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998.

4.   Eschatologia znaczy Pełnia, Sandomierz 2003.

5.   Gott ist Fülle. Kleine Eschatologie, Sandomierz 2004.

6.   Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności, Sandomierz 2010.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.: Piotr Jaskóła, Ulrike Link-Wieczorek), Nie podzieleni i nie zjednoczeni. Ekumeniczna debata o Eucharystii/Wieczerzy Pańskiej z niemiecko-polskiej perspektywy - Nicht getrennt und nicht geeint. Der ökumenische Diskurs über Abendmahl/Eucharistie in deutsch-polnischer Sicht, Frankfurt a. M./Opole 2006.

2.   Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007, ss. 774.

3.   Wobec nowego ateizmu, Warszawa 2011, ss. 285.

4.   Wiara wobec współczesności, I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Warszawa 2014, ss. 222

5.   Sanktuarium Ostrobramskie ? miejsce łaski i miłosierdzia, I. Bokwa, M. Chmielewski, J. Karbownik (red.), Ostra Brama, Skarżysko-Kamienna 2014, ss. 86

 

Artykuły naukowe (wybrane):

1.   Filozoficzno-kulturowe tło pluralistycznej teologii religii, "Studia Theologica Varsaviensia" 44(2006), nr 1, 115-137.

2.   Ewolucja teologicznego obrazu Maryi: Od Oświecenia po czasy współczesne, [w:] Z.S. Jabłoński (red.), Peregrynacja wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości, Jasna Góra - Częstochowa 2007, 95-107.

3.   Zur Rezeption der Gemeinsamen Erklärung über die Rechtfertigungslehre in Polen, "Studia Diecezji Radomskiej" t. 8, Radom 2007, 9-18.

4.   Recepcja dokumentu Kongregacji Nauki Wiary "O niektórych aspektach nauki o Kościele" na terenie krajów języka niemieckiego, "Studia Theologica Varsaviensia" 46(2008) nr 1, 55-66.

5.   Metafizyka w służbie teologii: Karl Rahner, [w:] R.J. Woźniak (red.), Metafizyka i teologia. Debata u podstaw, Kraków 2008, 187-200.

6.   Fenomen i paradygmat ponowoczesności - próba definicji, [w:] K. Góźdź (red.), In persona Christi, t. 2, Lublin 2009, 161-176.

7.   Kryzys Oświecenia i nowoczesności? [w:] J. Wojciechowski (red.), Nowoczesność / ponowoczesność: Fenomen i wyzwanie, Warszawa 2009, 9-25.

8.   Kryzys racjonalności we współczesnym świecie, [w:] J. Krokos, M. Ryś (red.), Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? W X rocznicę ogłoszenia encykliki "Fides et ratio", Warszawa 2009, 19-38.

9.   Perspektywy królewskości Maryi, [w:] Z.S. Jabłoński (red.), Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 23-24 kwietnia 2010, Jasna Góra 2010, 340-356.

10.    Wiara i kultura: oświeceniowe korzenie ich kryzysu, "Studia Theologica Varsaviensia" 48 (2010) nr 1, 13-37.

11.    Powrót religii czy nowa fala ateizmu? Refleksja z zakresu fenomenologii kultury, [w:] E. Osewska (red.), Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa 2011, 33-55.

12.    Aktualność adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris custos, "Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne" 10 (2011) nr 2(19) 5-20.

13.    Relatywizm i tolerancja jako kulturowe konteksty zagadnienia trzeźwości, [w:] K. Linowski, M. Jędrzejko (red.), Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, Radom 2012, 31-39.

14.    Teologia a obraz współczesności, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 18 (2012) z. 1, 7-18.

15.    Eschatologiczne perspektywy ludzkiej egzystencji jako paradygmat sensu, "Studia Gnesnensia" tom XXIV (2012) 69-87.

16.    Elementy personalizmu - podmiotowość i indywidualność - w postmodernistycznej dyskusji filozoficznej, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" 18 (2012) z. 2, 15-24.

17.    Podstawowe aspekty teologii narracyjnej w świetle refleksji systematycznej, [w:] A. Królikowska (red.), Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej, Kraków 2012, 119-132.

18.    Nowoczesność i ponowoczesność - wprowadzenie do problematyki, [w:] K. Góźdź i in. (red.), Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012, 51-70.

19.    Kilka uwag o metodzie teologii wizualnej w nawiązaniu do K. Rahnera (1904-1984) i H.U. von Balthasara (1905-1988), [w:] K. Flader i in. (red.), Wierzyć i widzieć, Sandomierz 2013, 47-53.

20.    Duchowieństwo w Kościele protestanckim reformowanym (kalwinizmie), [w:] W. Cisło, J. Różański (red.), Kapłaństwo w religiach świata, Warszawa 2013, 133-140.

21.   Społeczny wymiar wiary, http://www.uo.uksw.edu.pl/sites/default/files/spol.wymiar.wiary_.pdf, z dn. 19.12.2013, ss. 10.

22.   Ewangelizacja tęsknot na dziedzińcu pogan, ?Teologia i Moralność? (2013) nr 1 (13) s. 19-39, także: I. Bokwa, M. Jagodziński (red.), Wiara wobec współczesności, Warszawa 2014, Wydawnictwo UKSW, s. 13-32

23.   John Hicks (1922-2012) christologische Reflexion als Relativierung der Einzigkeit der Heilsvermittlung Jesu Christi, ?Seminare? 35(2014) nr 2, s. 15-29

24.   Sanktuarium jako przestrzeń święta, [w:] I. Bokwa, M. Chmielewski, J. Karbownik (red.), Sanktuarium Ostrobramskie ? miejsce łaski i miłosierdzia, Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014, s. 35-48

25.   Synod 72 jako pierwszy etap recepcji Soboru Watykańskiego II w Szwajcarii, w: M. Białkowski (red.), Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, GroupMedia, Toruń 2014, s. 435-462

26.   Chrystologia Johna Hicka na tle jego twórczości, ?Studia Redemptorystowskie? 12 (2014) s. 185-202

27.   Miejsca święte i miejsca modlitwy w protestantyzmie reformowanym (kalwinizmie) na przykładzie reformowanego budownictwa protestanckiego w Szwajcarii w perspektywie historycznej, [w:] J. Różański, W. Cisło (red.), Miejsca święte i miejsca modlitwy w religiach świata, Warszawa 2014, s. 117-133

28.   Kulturowe uwarunkowania wiary na przykładzie aktualnej sytuacji w Polsce, ?Kronika Diecezji Radomskiej? (2014) t. 23, s. 109-119

29.   Trinitätslehre und Herausforderungen der Pluralistischen Religionstheologie. Systematisch-moraltheologische Überlegungen, ?Teologia i Moralność? (2014) nr 2(16) s. 167-181 [doi: 10.14746/TIM.2014.16.2.12]

30.   Nuda i ograniczoność ateizmu, [w]: M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, Radom 2015, s. 229-247

31.   Niezbywalny i ciągle aktualny wkład Karla Rahnera SJ (1904-1984) do współczesnej antropologii teologicznej, ?Studia Teologii Dogmatycznej? t. I (2015) s. 48-58

32.   Słowo wstępne, ?Studia Teologii Dogmatycznej? t. I (2015) s. 7-11

33.   Preface, ?Studia Teologii Dogmatycznej? t. I (2015) s. 12-16

34.   Hans Urs von Balthasars Beitrag zur Theologie des XX. Jahrhunderts, ?Warszawskie Studia Teologiczne? XXVIII (2015) nr 2, s. 6-17

35.   Modlitwa w protestantyzmie reformowanym (kalwinizmie), w: W. Cisło, J. Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Pelplin 2015, s. 135-172

36.   Teologiczne obrazy Kościoła, w: W. Cisło, D. Jaszewska, A. Piwko (red.), Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s. 11-25

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii, 1982

Licencjat rzymski teologii, 1985

Doktor teologii, 1989

Doktor habilitowany teologii, 1998

Profesor nauk teologicznych, 2011

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Katedra Teologii Dogmatycznej I na Wydziale Teologicznym ATK, 1991-1999

Wykładowca, WSD w Radomiu, 1992-

Profesor nadzwyczajny, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 1998-2000

Profesor nadzwyczajny UKSW i kierownik Katedry Teologii Współczesnej na Wydziale Teologicznym UKSW, 1999-2012

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. tworzenia Wydziału Teologicznego UKSW w Radomiu, organizacja Wydziału Teologicznego UKSW w Radomiu, 1999-2000

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Radomiu, 2000-2003

Profesor gościnny na Uniwersytecie Carla von Ossietzky?ego w Oldenburgu, Instytut Teologii Ewangelickiej, 2003

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Radomiu, 2003-2005

Profesor zwyczajny UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda rektorska Rektora ATK za szczególne osiągnięcia w pracy redakcyjnej, 1996

Nagroda rektorska Rektora UKSW za szczególne osiągnięcia organizacyjne, wielokrotnie

Nagroda indywidualna MEN za rozprawę habilitacyjną, 1999

Medal bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 2011

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Görres-Gesellschaft, Köln

Arbeitsgemeinschaft der Dogmatiker und Fundamentaltheologen

Societas Oecumenica

Polskie Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie, Oddział w Radomiu

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Teologia w warunkach nowego ateizmu europejskiego (badania statutowe), 2011

Chrystologia w warunkach pluralistycznej teologii religii (badania statutowe), 2012

Kontynuacja projektu badawczego z 2012 r. (badania statutowe), 2013

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Członek Diecezjalnej Komisji II Synodu Radomskiego: Przedstawiciele Osób Duchownych i Świeckich