Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich:

SYLABUSY 2012/13. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Moduł "Sylabusy" w USOSweb został zastąpiony modułem EDYCJA PRZEDMIOTÓW (Dla pracowników -> Edycja przedmiotów). Znajduje się tam również instrukcja wypełnienia sylabusa.

Opis przedmiotu wypełniony w module Sylabusy jest dostępny TYLKO DO ODCZYTU.

Od następnego roku akademickiego moduł Sylabusy zostanie usunięty z USOSweb.

Poprawa Testu kompetencji językowych

Poprawa Testu kompetencji językowych odbędzie się 14 września na kampusie Dewajtis (z zastosowaniem należnych przepisów bezpieczeństwa w okresie pandemii).

Dla osób, które, nie przystąpiły do zaliczenia w lutym i nie mają na ten dzień zwolnienia lekarskiego, będzie to II termin. Szczegóły organizacyjne zostaną podane na początku września.

Kurs Teologiczny (ad lauream)

Kurs Teologiczny (ad lauream) stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym i spełnia wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku. Przeznaczony jest dla osób posiadających stopień kanoniczny licencjata teologii, uzyskany na wydziale teologii katolickiej lub uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki.

Osoby duchowne i konsekrowane mogą zostać przyjęte na kurs po otrzymaniu zgody odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego, zaś osoby świeckie, które były osobami duchownymi lub konsekrowanymi, po otrzymaniu zgody Wielkiego Kanclerza UKSW.


Celem rocznego kursu dokształcającego w ramach trzeciego cyklu studiów teologicznych jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranej wcześniej specjalności teologicznej oraz przygotowanie pracy doktorskiej. Kurs obejmuje seminarium (15 godzin) oraz dwa wykłady specjalistyczne (2 x 15 godzin) uzgodnione z promotorem.

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i zaświadczenia zaliczenia cyklu spełniającego wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Czas trwania kursu: 2 semestry /czas na rzygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy)/

Opłaty: przewidywany koszt 400 zł za semestr

Warunkiem przyjęcia jest:

  •  Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 15.06.2020) na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl
  • Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
  • zlożenie kserokopii dyplomu licencjata kanonicznego
  • pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych

Dokumenty mozna skladać:

Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem "Kurs Teologiczny (ad lauream)"
lub  Osobiście - adres jw., pokój 48, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2020 r.  do 30.09.2020 r.

Uchwała Rady Wydziału Tologicznego w sprawie powołania Kursu Teologicznego (ad lauream)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do
17 czerwca 2020r.

Egzaminy dyplomowe 2019/2020

Planowane terminy egzaminów dyplomowych na studiach stacjonarnych 2019/2020:

 

15.06.2020 r. (poniedziałek)

18.06.2020 r. (czwartek)

23.06.2020 r. (wtorek)

24.06.2020 r. (środa)

25.06.2020 r. (czwartek)

29.06.2020 r. (poniedziałek)

30.06.2020 r. (wtorek)

Poprawa Testu kompetencji językowych

Poprawa Testu Kompetencji Językowych dla studentów ostatniego roku studiów odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. Dla pozostałych studentów egzamin poprawkowy odbędzie się w nowym roku akademickim.

Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższych dniach.

Komunika Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i dotyczy:; 
I. formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwanego dalej „Regulaminem” 
II. oraz zasad przyznawania: zapomóg, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja w sprawie praktyk dla studentów IEMiDu III roku studiów I stopnia oraz II roku studia II stopnia

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Decyzji Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. ustala się, co następuje:
Subskrybuje zawartość