Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych w dniu 24.10.2014 r.

Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ks. dr Jarosława Sobkowiaka w dniu 24.10.2014 r. (piątek) rozpocznie się o godzinie 11:30!

Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych w dniu 24.10.2014 r.

Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ks. dr Jarosława Sobkowiaka w dniu 24.10.2014 r. (piątek) rozpocznie się o godzinie 11:30!

Przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

Przygotowanie Katechetyczno-Pedagogiczne - zapisy

Studenci zainteresowani realizacją Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego w ramach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW, uczestniczą w zajęciach i praktykach katechetyczno-pedagogicznych (wg planu kp3, kp4, kp5) oraz składają w Dziekanacie deklarację uczestnictwa w kursie w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014r.  Deklaracje należy uzupełnić krótkim umotywowaniem chęci udziału w Przygotowaniu Katechetyczno-Pedagogicznym (2-3 zdania). Deklaracja dotyczy nowych osób przystępujących do Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego ? Studenci, którzy już w nim uczestniczą, nie ponawiają deklaracji. 

Proszę o rozważne przystępowanie do Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego, podyktowane szczerym pragnieniem pełnienia katechetycznej posługi  w szkole na stanowisku nauczyciela religii. W trosce o jak najlepsze nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych od katechetów, zaleca się realizację przedmiotów z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i katechetyki zgodnie z planem.

A. Rayzacher-Majewska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego ds. Praktyk

 

Informacja dla studentów posiadających zaliczenie z przedmiotów wchodzących w zakres Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego

Studenci, którzy w toku dotychczasowych studiów uzyskali zaliczenie z przedmiotów objętych Przygotowaniem Katechetyczno-Pedagogicznym (psychologia, pedagogika, dydaktyka, katechetyka), mogą uzyskać przeniesienie zajęć, bez konieczności ponownego udziału w nich (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta).

Warunkiem wliczenia przedmiotów do przygotowania katechetyczno-pedagogicznego jest dołączenie do deklaracji uczestnictwa wykazu zajęć (wraz z ich wymiarem godzinowym), uprzednio zaaprobowane przez Pełnomocnika  Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ds. Praktyk, dr Anety Rayzacher-Majewskiej. Dyżur Pełnomocnika odbywa się w I semestrze we środy w godzinach 15.30 ? 16.30 w sali 501. W razie pytań i wątpliwości można pisać na adres:  a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym

podanie o uznanie przedmiotów

Konkurs reportażu amatorskiego

Staromiejski Dom Kultury we współpracy z Instytutem Reportażu i Festiwalem Camera Obscura - Fundacją Sztuki Art ? House organizuje 4. już edycję Konkursu Reportażu Amatorskiego. 

Głównym celem Konkursu jest umożliwienie twórcom amatorskim zaistnienia na polu filmowego reportażu społecznego. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na intensywny rozwój oraz wzrost znaczenia mediów obywatelskich oraz serwisów społecznościowych, które umożliwiając komentowanie i kreowanie rzeczywistości ukazują dużą potrzebę ekspresji oraz potencjał twórczy amatorów.

Szczegóły na stronie 

http://www.konkursreportazu.sdk.pl/

Wydziałowy Samorząd Studentów

STUDENCI!!!

Poszukujemy osób chętnych do działalności w wydziałowym Samorządzie Studentów, a w szczególności do Wydziałowej Rady Studentów na rok akademicki  2014/2015.   Jeżeli chcesz zaangażować się w życie naszego wydziału to właśnie Ciebie potrzebujemy! Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszenia przez Facebook (https://www.facebook.com/katia.lytwynenko) lub poprzez maila na adres: kasia2litwinienko1996@gmail.com

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 października!

 

Samorząd Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie tworzą wszyscy studenci Uczelni. Wydziałowy samorząd studencki tworzą wszyscy studenci danego wydziału, w tym przypadku Wydziału Teologicznego. Reprezentantem Wydziałowego Samorządu Studentów na Wydziale Teologii jest Wydziału Rada Studentów, która dba o sprawy studenckie związane ze studiowaniem na Wydziale poprzez podejmowanie decyzji w sprawach, które bezpośrednio dotyczą ich problemów. Wydziałowa Rada Studentów wybiera spośród studentów Wydziału Teologicznego przedstawicieli do Rady Wydziału Teologicznego (organ uchwałodawczy Wydziału, który tworzą samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele młodszych pracowników naukowych, przedstawiciele pracowników administracyjnych, przedstawiciele  doktorantów oraz przedstawiciele studentów). Przedstawicieli studentów do Rady Wydziału wybiera Wydziałowa Rada Studentów spośród wszystkich studentów Wydziału Teologicznego, najlepiej, aby przedstawiciele reprezentowali wszystkie kierunki Naszego Wydziału, a w miarę możliwości również różne roczniki studiów. W szczególności zależałoby nam na pozyskaniu reprezentantów kierunków: TEOLOGIA i RELIGIOZNAWSTWO.

Prosimy osoby chętne i poważnie traktujące swoje obowiązki do zgłaszania swojej osoby jako przedstawiciela do Rady Wydziału Teologicznego.

Ze studenckim pozdrowieniem!

Przewodnicząca  WRS WT

Katarzyna Litwinienko

Kolejna edycja programu Karol Wojtyła Fellowship

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu Karol Wojtyła Fellowship.

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 odbędą się następujące seminaria:

  1. dr Anna Karoń-Ostrowska: Filozofia dialogu ? inspiracje chrześcijańskie, cz. I

        (roczne seminarium badawcze),

  1. dr Michał Łuczewski: Social Construction of Evil, cz. I

        (seminarium roczne w języku angielskim),

  1. o. dr Michał Mrozek: Jan Paweł II o demokracji i wolności po 1989 roku.

    Rozważania wokół encykliki Centesimus annus,

4. dr Franciszek Rakowski: Od fizyki do metafizyki,

5.prof.John-Christopher Spender i dr Paulina Bednarz-Łuczewska:

Humanizing Mamagement(seminarium w języku angielskim),

6. dr Michał Warchala: Romantyczny postsekularyzm ? filozofia, teologia, literatura,

7. dr Emilia Wrocławska: Prywatna teodycea. Modele nadawania znaczenia doświadczeniu zła w różnych tradycjach religijnych i wyznaniowych, cz. I

(roczne seminarium badawcze),

8. Michał Łuczewski: Być jak Jan Paweł II, cz. I (seminarium roczne dla FELLOWS).

KFW to również roczny program FELLOWS adresowany do wąskiego grona studentów, którzy uczestniczą w dedykowanych im zajęciach (seminarium ?Być jak Jan Paweł II? prowadzone przez dr. Michała Łuczewskiego, master class, szkolenia), piszą esej pod okiem tutora oraz biorą udział w bezpłatnej szkole letniej. Rekrutacja do programu FELLOWS odbywa się razem z rekrutacją na seminaria (należy wypełnić dodatkową kartę zgłoszeniową i przesłać wstępny plan eseju).

Rekrutacja na seminaria i do programu FELLOWS trwa do 15 października 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.centrumjp2.pl/kwf

Rejestracja na specjalizacje (DK, DO, EM) 2014/2015

Rejestracja na specjalizacje zostanie uruchomiona w niedzielę 14 września 2014 r. o godz. 21:00

Studenci 3 roku  kierunku teologia, specjalność edukacja medialna i dziennikarstwo rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo ogólne rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność komunikacja medialno-kulturowa rejestrują się na jedną z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

Pomoc materialna dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku

2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:

- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca

- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.

3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2014 roku

Terminy składania wniosków o stypendia

UWAGA STUDENCI

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków:

Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Wyjątek stanowi ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej od października br., gdyż termin na złożenie w/w wniosków przypada od 1 września do 5 października 2014 roku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przypada od 1 września do 10 października.

Rejestracja na lektoraty 2014/2015

Informacja o zapisach na lektoraty 2014/2015 - http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

 

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów 
stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich 
(stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.


Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach