Aktualności

Życzenia Świąteczne

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.
O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na nowo zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w nas pełen zachwytu podziw. Zapewniasz nam triumf miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.
Dlatego trwamy zatopieni w modlitwie. W pełnej blasku ciszy Twego Narodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu. A my jesteśmy gotowi Cię słuchać.

                                                                                                                                       Św. Jan Paweł II


Na zbliżające się Święta Narodzenia Chrystusa i nadchodzący Nowy Rok Pański 2023 składam Państwu najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju, którego świat dać nie może. Niech radość Narodzenia Pańskiego przenika nasze życie i daje pewność naszym krokom, gdy szukają dróg, na które nas wiedzie Zbawiciel.

                                             ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

                                            Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Warszawa, 25 XII 2022
 

Ważne - zmiana sali na lektorat - j.angielski

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że na prośbę wykładowcy p. mgr M. Nowosielskiej lektorat z języka angielskiego rok I oraz rok  III będzie  w sali 329.

Egzamin Ex Universa Theologia

Szanowni Państwo,

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 10.12.2022 r.   rok godz. 9.30
Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 25.11.2022 roku do sekretariatu informacji, kto z Państwa podchodzi w tym dniu do egzaminu. 

KOMISJA I
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Członkowie:       
                           dr hab. Monika Waluś
                           ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk
                           ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke
                           ks. dr Karol Kondracikowski

Tezy na egzamin - pobierz

 

 


 

Ważna informacja dot. zajęć Moduł C - studia podyplomowe z teologii

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję, że decyzją Kanclerza UKSW oraz wychodząc Państwu naprzeciw  informuję, że została podjęta decyzja o zajęciach on- line w sobotę i niedzielę tj w dniach  29-30 października 2022 roku. Zajęcia dotyczą wykładów z Modułu C.
Zajęcia w tych dniach  odbedą się tylko on- line na MS Teams. Uczelnia w tych dniach będzie zamknięta.  Kody do zajęć będą zamieszczone na stronie internetowej oraz przesłane Państwu  przez system usos.
Jednocześnie informuję, że nastapiła mała zmiana planu: zajęcia w sobotę od godz. 8.00-17.45 będzie prowadził Pan dr  Tomasz Janus (Psychologia ogólna),  o godz. 18.00-20.30 ks. dr hab. Tomasz Kopiczko,  a w niedzielę w godzinach  8.00-17.45 p. dr Aneta Rayzacher - Majewska.

KODY DO ZAJĘĆ - MODUŁ C - POBIERZ

Instrukacja logowania do MS Teams

Informacja dla VI roku

Obrony prac magisterskich

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora UKSW z dnia 17.06.2020 roku (pobierz)

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 roku  (pobierz)

Instrukacja archiwizacji prac dyplomowych w APD - zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 (pobierz)

 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do  dnia 14.06.2022 r. w roku akademickim 2021/2022.

 Temat pracy magisterskiej na studiach niestacjonarnych powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca  na V roku studiów.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego  należy:

1) posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS.

 Osoby, które odbywały  podczas studiów praktyki w ramach modułu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii powinny złożyc podanie o wpisanie praktyk oraz  uprawnień do suplementu.

2) uzupełnić w APD streszczenie pracy oraz  wpisać słowa kluczowe

3) wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą wg schematu (nazwa pliku: WT-numer indeksu-MGR.PDF, np. WT-12345-MGR.PDF )

Stronę tytułową pracy opracowuje się wg WZORU

4) po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:
   -  oświadczenie studenta o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji  (pobierz) - należy złozyć  tylko w formie elektronicznej w APD
   - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW - życiorys zawodowy - pobierz
   - kartę pracy dyplomowej - do pobrania z APD
   - wniosek o powołanie komisji - do pobrania z APD
5) dostarczyć do dziekanatu  pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej okładce wraz z oryginałami ww dokumentów. Pracę dyplomową w  twardej okładce jednostronnie drukowaną dla recenzenta

6) wypełnić elektroniczną kartę obiegową - zostanie uruchomiona po złożeniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

7) dokonać opłaty za dyplom - 60 zł na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS

 

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

5 tez na egzamin dyplomowy - dostarcza promotor

Promotor składa oświadczenie o spełnieniu warunków do przedstawienia pracy  (tylko w systemie APD), akceptuje  raport JSA a także zatwierdza pracę w APD
 

Do wyboru :

  • informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
  • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim - pobierz (dla chętnych)
  • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z opłatą 40 zł. - pobierz (dla chętnych)
  • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk - pobierz

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego - WT)

Dziekan na wniosek  studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września br.

Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie powoduje skreslenie  studenta z listy studentów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy pobierz

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

 

Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową do obrony (APD), mają wszytkie przedmioty zaliczone i komplet wpisów w usoswebie. Po rozliczeniu roku studiów  pracownik dziekanatu zleci aktywowanie Elektronicznej Karty Obiegowej Studenta, której zatwierdzenie przez jednostki UKSW stanowi jeden z warunków dopuszczenia do obrony. Oznacza to, że student musi być rozliczony z poszczególnymi jednostkami UKSW:

  • Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności)
  • Biblioteka Główna UKSW
  • Dział Pomocy Materialnej

............................................................................................................................................................................

Informacja

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 maja (sobota) o godz. 13.15 w kapilcy  UKSW zostanie odprawiona Msza Święta za duszę Śp. dr Michała Konrada Małka.

Informacja

*Uprzejmie przypominam,

że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego  UKSW z dnia 22.01.2020 temat pracy magisterskiej  powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca na V roku studiów.

Moduł C zjazd 11-12 grudnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo,
uwzględniając aktualną sytuację związaną z COVID-19 i odnosząc się do Państwa oczekiwań i próśb odnośnie do formy najbliższego zjazdu (11-12 grudnia, moduł C), uprzejmie informuję, iż zajęcia w całości odbędą się w formie on-line na MS Teams.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Aneta Rayzacher-Majewska
 

Kody do zajęć : Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne dla osób, które robią przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

dr T. Janus Psychologia rozwojowa - kod:  gg64z10

dr T. Janus Psychologia społeczna - kod:  ht50422

dr A. Rayzacher-Majewska :

Dydaktyka ogólna cz.1 kod 8e5ho7l

Dydaktyka ogólna cz.2  kod qrggqkk

Koordynacja praktyk kod  0873i48

o. dr S. Wiśniewski Emisja głosu kod: 01pu3f1

W związku ze zdalnymi zajęciami  wyjątkowo w czasie tego zjazdu w niedzielę od 8.00 będzie psychologia rozwojowa, a dydaktyka ogólna od 12.30.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach