Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Rekrutacja - IX edycja, rok  akademicki 2022/2023

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. nastepujące wykłady:

- podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego

- droga rozwoju życia duchowego

- antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej

- kierownictwo duchowe a psychoterapia

- kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego

- elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych

- kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych

- kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego

Czas trwania

- studia odbywają się w cyklu dwuletnim

Zespoł wykładowców

Trzon zespołu stanowią pracownicy naukowi Sekcji Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie: ks. prof. Stanisław Urbański, ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar,  ks. prof. Czesław Parzyszek. Poza pracownikami sekcji także: ks. dr Wiesław Jankowski (teolog, egzorcysta), ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka, mgr Elżbieta Stawińska ( długoletni pedagog szkolny)

 

REKRUTACJA NA ROK  2022/2023
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2022 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2022 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2022-06-07 08:00:00 do 2022-09-30 23:59:00

Zapraszamy!

 

ZASADY KWALIFIKACJI
Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl oraz zlożenie kompletu dokumentów lub przesłanie ich drogą pocztową  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2022 roku.

WYSOKOŚC CZESNEGO

1400 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach semestralnych. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK STUDIÓW
Ks. dr Łukasz Białk

Kontakt e-mail: b.bialk@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach