Podyplomowe Studia Mariologii

Podyplomowe Studia Mariologii 2022/2023

Ulotka promocyjna PSM

Miejsce zajęć: Centrum Studiów Mariologicznych  UKSW " Kolbianum"  Klasztor  Niepokalanów

e-mail: kolbianum@gmail.com tel. 661 712 121

REKRUTACJA NA ROK  2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 roku

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2022 roku

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2022 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY

od 2022-06-07 00:00:00 do 2022-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY).Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra teologii. Są to 3-letnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym, kończące się kanonicznym egzaminem licencjackim z teologii w zakresie mariologii. W ramach studiów odbywają się wykłady i seminaria, przygotowujące także do pisania pracy doktorskiej. Po zakończeniu tych studiów absolwent będzie mógł podjąć dwusemestralny kurs teologiczny „ad lauream”, który upoważnia do otwarcia przewodu doktorskiego z tzw. „wolnej stopy”. Po napisaniu dysertacji doktorskiej i jej obronie absolwent uzyskuje stopień doktora teologii w zakresie mariologii.

PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII.Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia - licencjat) z jakiejkolwiek dziedziny. Są to trzyletnie studia podyplomowe (6 semestrów) w trybie niestacjonarnym.

Szczegółowe informacje: www.kolbianum.franciszkanie.pl

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty:

1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.ploraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2021 roku.

WYSOKOŚC CZESNEGO

1800 zł/rok- PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII; 2 500 zł/rok - PODYPLOMOWE STUDIA MARIOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY)

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Część ww. czesnego – 600 zł, słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.  Pozostałą kwotę słuchacz wnosi na konto Instytutu Kolbianum, podane na stronie internetowej: www.kolbianum.franciszkanie.pl w zakładce opłaty.

 

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM MARIOLOGII

O. dr Ireneusz Klimczyk

Kontakt e-mail: iklimczyk@franciszkanie.pl

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 661 712 121 (pon-pt. 8.00-16.00); kolbianum@gmail.com

Obsługa administracyjna w Warszawie

mgr Agnieszka Grobelska

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48

01-815 Warszawa

Kontakt tel: 22 561 88 75

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach