Religioznawstwo

Religioznawstwo niestacjonarne, studia I stopnia przeznaczone są dla osób pragnących poznać systemy religijne świata oraz różnorodność kulturową, opartą na wartościach religijnych.

Religioznawstwo wyraźnie wyodrębnia się jako obszar kształcenia. Nie koncentruje się ono tylko na chrześcijaństwie, ale prowadzi badania naukowe nad fenomenem religii we wszelkich jej przejawach i aspektach, tak w przeszłości, jak i współczesności. Bada także zjawiska pokrewne religii, poszukuje zależności między religią a różnorodnymi dziedzinami kultury, prezentuje ponadto różne religie świata oraz ich wzajemne powiązania. Korzysta z doświadczeń i osiągnięć innych nauk humanistycznych, zajmujących sie religią, czyniąc z nich w ten sposób nauki pomocnicze. Korzysta z wypracowanych metod nauk humanistycznych, dotychczas stosowanych w religioznawstwie.

Religioznawstwo nie orzeka o istnieniu bądź nieistnieniu Boga, jak również o prawdziwości danej religii, stwierdzeń i dogmatów, traktując te tematy wyłącznie jako materiał badawczy.

 

Absolwent będzie specjalistą, który potrafi zrozumieć złożone relacje między religiami, potrzebę uwzględnienia religii w działalności społecznej i gospodarczej oraz potrzebę dialogu międzyreligijnego, będącego częścią szerszego dialogu międzykulturowego. Współcześnie jawi się potrzeba tego typu specjalistów w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, gdyż Polska staje się społeczeństwem coraz bardziej wielokulturowym, a na pewno otwierającym się na inne kultury i religie, a tym samym staje przed trudnym wyzwaniem (zadaniem) poznania i zmierzenia się ‘innością kulturową i religijną’, doświadczaną za granicą, ale również w kraju.

 

Studia są studiami humanistycznymi, trwają sześć semestrów, zakończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają prawo do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia.

 

Wśród wykładanych przedmiotów są: historia i kultura judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu, szeroko rozumiane współczesne problemy religii.

UWAGA!

STUDIA  NIESTACJONARNE NA KIERUNKU RELIGIOZNAWSTWO W ROKU AKAD.2017/18 NIE ZOSTANĄ URUCHOMIONE ZE WZGLĘDU NA  MAŁA LICZBĘ KANDYDATÓW

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach