Rekrutacja: Specjalistyczne Studia Teologiczne Ad Licentiam, Podyplomowe Studiu Teologii Praktycznej, Szkoła Doktorska

SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE (AD LICENTIAM)

ULOTKA INFORMACYJNA

Do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych wymagane jest posiadanie dyplomu licencjata kanonicznego. Wydział Teologiczny UKSW od roku akademickiego 2019/2020 uruchamia dwuletnie Specjalistyczne Studia Teologiczne(Ad Licentiam), które kończą się uzyskaniem dyplomu studiów II stopnia z teologii oraz dyplomu licencjata kanonicznego z zakresu wybranej specjalności.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na Kursie Teologicznym (ad Lauream).

Specjalistyczne studia teologiczne prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
1) studia stacjonarne trwają dwa lata, językiem wykładowym jest język polski,
2) studia niestacjonarne trwają trzy lata, językiem wykładowym jest język angielski.

Kończą się one uzyskaniem magistra specjalistycznych studiów teologicznych oraz stopnia kanonicznego licencjata z jednej z następujących specjalności


1.    Teologia biblijna
2.    Teologia dogmatyczna i fundamentalna
3.    Patrologia
4.    Teologia moralna
5.    Teologia duchowości
6.    Katechetyka
7.    Teologia pastoralna
8.    Liturgika
9.    Misjologia
10.    Teologia religii i ekumeniczna
11.    Teologia mediów i komunikacji
12.    Teologia kultury
 

Aby zostać przyjętym na Specjalistyczne Studia Teologiczne należy:
•    zarejestrować się w systemie IRK  strona: IRK UKSW (rejestracja-ikona: studia I i II stopnia, jedn. mgr)
•    podejść do rozmowy kwalifikacyjnej

Po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć w dziekanacie (p.48) n/w dokumenty:
•    ankietę rekrutacyjną z systemu IRK (podpisaną)
•    dowód osobisty lub dokument równoważny do wglądu
•    oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku teologia (uznanie równoważnych efektów kształcenia) w jednostkach uznanych przez Stolice Apostolską (do wglądu) oraz jego kserokopię,
•    jedną aktualną fotografię
•    opłatę za legitymację elektroniczną
•    Kandydaci składają opinię od proboszcza lub duszpasterza, a w przypadku osób duchownych i zakonnych pozwolenie ordynariusza lub przełożonego wyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć również na stronie Biura Rekrutacji: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

Pobierz informację

 

PODYPLOMOWE STUDIUM TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii. 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, duchowości i katechetyki.

Więcej informacji na stronie:  https://teologia.uksw.edu.pl/pbs

SZKOŁA DOKTORSKA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 forma  kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji ulegną zmianie. Dotychczasowe studia doktoranckie zastąpi Szkoła Doktorska UKSW do której mogą się rekrutować osoby posiadające dyplom licencjata kanonicznego.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach